กฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ิการทำเหมืองแร่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1931). กฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ิการทำเหมืองแร่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237289.
View online Resources