สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 = A Photographic record of the provincial inspection tours druring the years prior to the 1932 revolution

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 = A Photographic record of the provincial inspection tours druring the years prior to the 1932 revolution. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533079.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล