กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/117700.
View online Resources