คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 264/2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 264/2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91311.
View online Resources