ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงานอำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงและสวัสดิการสังคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงานอำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงและสวัสดิการสังคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266887.
View online Resources