ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กท 2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กท 2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126680.
View online Resources