การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2549 = The Labor force Survey Whole Kingdom Quarter 1 : January-March 2006

ข้อมูลอ้างอิง
(2006). การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2549 = The Labor force Survey Whole Kingdom Quarter 1 : January-March 2006. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/444778.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล