กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189209.
View online Resources