ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507687.
View online Resources