รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 77/วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 77/วันที่ 1 ธันวาคม 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/515298.
View online Resources