พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการทหาร ในท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการทหาร ในท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29161.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล