ผลการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ผลการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501834.
View online Resources