ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2544 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2544 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285023.
View online Resources