ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิศิษย์เก่าลาซาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ภราดาโยเซฟ แมรตส์ มาร์แซล"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิศิษย์เก่าลาซาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ภราดาโยเซฟ แมรตส์ มาร์แซล". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164583.
View online Resources