ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6569 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี - การประเมินความเป็นพิษของวัสดุนาโนโดยใช้ตัวอ่อนปลาม้าลายที่ปราศจากเยื่อหุ้มไข่

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6569 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี - การประเมินความเป็นพิษของวัสดุนาโนโดยใช้ตัวอ่อนปลาม้าลายที่ปราศจากเยื่อหุ้มไข่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597052.
View online Resources