ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234595.
View online Resources