ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปิโตรเลียม (นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายวิชัย สุวรรณรัตน์ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ นายปองศักดิ์ พงษ์ประยูร นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร นายพละ สุขเวช)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปิโตรเลียม (นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายวิชัย สุวรรณรัตน์ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ นายปองศักดิ์ พงษ์ประยูร นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร นายพละ สุขเวช). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112090.
View online Resources