กฎกระทรวง ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2497) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรมหรสพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). กฎกระทรวง ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2497) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรมหรสพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219301.
View online Resources