บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 379/วันที่ 25 สิงหาคม 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 (2017). บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 379/วันที่ 25 สิงหาคม 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002793.
View online Resources