บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 24 วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2505 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 24 วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2505 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213386.
View online Resources