กฎ ก.จ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการตามส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎ ก.จ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการตามส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188010.
View online Resources