ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียว สำหรับส่งไปต่างประเทศ พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียว สำหรับส่งไปต่างประเทศ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/559182.
View online Resources