ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานของคณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติมิให้เปิดเผย พ.ศ. 2566

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานของคณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติมิให้เปิดเผย พ.ศ. 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001672.
View online Resources