ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5842 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5842 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570930.
View online Resources