ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326841.
View online Resources