ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ [1. นางอรรชกา สีบุญเรือง 2. นายทาลูน เทง]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ [1. นางอรรชกา สีบุญเรือง 2. นายทาลูน เทง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/525043.
View online Resources