บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/217589.
View online Resources