ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6066 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 : วิธีสอบเทียบสากลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - การหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2: วิธีสอบเทียบยูนิเวอร์แซล

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6066 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 : วิธีสอบเทียบสากลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - การหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2: วิธีสอบเทียบยูนิเวอร์แซล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579468.
View online Resources