ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [นายสุรพล นิติไกรพจน์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [นายสุรพล นิติไกรพจน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/484535.
View online Resources