บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2527 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2527 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214684.
View online Resources