เอกสารประกอบรายงานเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินทดรองราชการ กองทุนจัดรูปที่ดิน

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เอกสารประกอบรายงานเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินทดรองราชการ กองทุนจัดรูปที่ดิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325924.
View online Resources