ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199146.
View online Resources