กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 180 ร. เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเขตป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 180 ร. เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเขตป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002440.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล