ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดขยายห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดขยายห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581724.
View online Resources