ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการคลัง จำนวน 2 ราย 1. นายพล ธีรคุปต์ 2. นางสดศรี พงศ์อุทัย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการคลัง จำนวน 2 ราย 1. นายพล ธีรคุปต์ 2. นางสดศรี พงศ์อุทัย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548629.
View online Resources