ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/190971.
View online Resources