ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538792.
View online Resources