พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 - เลียบคลองรังสิตไปจดแม่น้ำเจ้าพระยาที่สี่แยกวัดเทียนทวาย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (บางพูน) ที่สี่แยกวัดเทียนทวาย พ.ศ. 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 - เลียบคลองรังสิตไปจดแม่น้ำเจ้าพระยาที่สี่แยกวัดเทียนทวาย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (บางพูน) ที่สี่แยกวัดเทียนทวาย พ.ศ. 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34974.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล