ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการในการตรวจสารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการในการตรวจสารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584835.
View online Resources