รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๓๘/๒๔๗๗ (ประชุมวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 20.12 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๓๘/๒๔๗๗ (ประชุมวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 20.12 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211131.
View online Resources