จุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555)

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). จุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335059.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล