กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช 2480 (ฉะบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช 2480 (ฉะบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254745.
View online Resources