กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115233.
View online Resources