พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157 สายยะหริ่ง - สายบุรี ตอนอำเภอยะหริ่ง - อำเภอปานาเระ พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157 สายยะหริ่ง - สายบุรี ตอนอำเภอยะหริ่ง - อำเภอปานาเระ พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32561.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล