บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216047.
View online Resources