พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34271.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล