ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5429 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป - วิธีทดสอบ - เล่ม 7 : การหาปริมาณเมทานอล (ปริมาณเมทานอลในช่วง 0.01% เศษส่วนโดยปริมาตร ถึง 0.20% เศษส่วนโดยปริมาตร) - วิธีโฟโตเมตริก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5429 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป - วิธีทดสอบ - เล่ม 7 : การหาปริมาณเมทานอล (ปริมาณเมทานอลในช่วง 0.01% เศษส่วนโดยปริมาตร ถึง 0.20% เศษส่วนโดยปริมาตร) - วิธีโฟโตเมตริก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557043.
View online Resources