ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดน่าน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย (น่าน)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดน่าน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย (น่าน)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216587.
View online Resources