ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564096.
View online Resources