ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น สำหรับแผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว OECF ระยะที่ 3

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น สำหรับแผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว OECF ระยะที่ 3. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272796.
View online Resources